Itt érték a munkám!

Adatkezelési szabályzat

A dm Kft. (2046 Törökbálint, DEPO Pf.: 4, a továbbiakban dm, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A dm Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

Állásra jelentkezők

Az adatkezelés célja: A karrieroldal adatbázisba jelentkezők, illetve a dm Kft. által meghirdetett állásra jelentkezők nyilvántartása, a benyújtott pályázatok elbírálása, meghirdetett állásra jelentkezők, kiválasztási folyamat lezárását követő értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: A dm Kft. adatkezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján.

A kezelt adatok köre: A dm Kft. a jelentkezők következő adatait kezeli: a regisztráció és a bejelentkezések dátuma, valamint időpontja, családnév, keresztnév, születési dátum, telefonszám, e-mail cím és a regisztráció során megadott jelszó, ország, település, a munkavégzéshez szükséges képesítésekre és ismeretekre vonatkozó adatok, a munkavégzési területre, a betölteni kívánt munkakörre vonatkozó információk, a jelentkező által csatolt önéletrajz(ok), motivációs levél, illetve az ezekben szereplő adatok.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során, illetve azt követően a karrieroldalra feltöltött adatokkal kapcsolatos adatkezelés mindaddig érvényes, amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve amíg a jelentkező személyes adatainak törlését a 2011. évi CXII. törvény 14. § c) pontja szerint nem kérte.

A karrieroldalra történő utolsó belépéstől számított 1 év elteltével töröljük a regisztrációt, illetve az ahhoz kapcsolódó adatokat. A meg nem erősített vagy a kitöltése során megszakított regisztrációs kérelem legkésőbb 15 nap elteltével törlésre kerül.

A Karrierportál látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 60 nap.

Külső szolgáltatók adatkezelése: A portál html kódja a dm Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A dm Kft. és a külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbiak kódjainak beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani:

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

A dm Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. kapcsolati űrlap kitöltése során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 14. §-a szerint a karrieroldalunkon, a Személyes oldalak menüpontban lehetősége van bármikor módosítani személyes adatait, ill. az adatkezelőnél bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását.

Lehetősége van személyes adatának kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben tiltakozni. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A dm Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: dm Kft.
Székhely: 2046 Törökbálint DEPO Pf.:4
Cégjegyzékszám: 13-09-078006
A bejegyző bíróság megnevezése: Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 11181530-2-44
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71019/2013.

Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Név: nexum Magyarország Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Cégjegyzékszám: 06-09-004861